Valná hromada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

(§407 ZOK)

Pozvánka na jednání řádné valné hromady DIRECT ECONOMY a.s.,

která se bude konat dne  6.5.2020 od 13.00 hodin na adrese provozovny společnosti v Šumperku, ul. Jesenická 65.

 

 

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti roce 2019 a stavu jejího majetku.
  4. Zpráva dozorčí rady
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 a  návrh výplaty podílu na zisku.

Organizační pokyny:

1.   Prezence bude probíhat od  12.30 do 12.55 hodin.

2.   Valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář, který při prezenci předloží originál listinné akcie (akcií) na jméno emitované společností.

3.   Akcionář při prezenci předloží občanský průkaz a může se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci spolu s výpisem z obchodního rejstříku písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům ad 2/ a ad  5/ navrženého programu jednání:

ad 2)

Valná hromada zvolila 100 % hlasů orgány valné hromady, a to:

*     Ing.Vladislava Šupu, předsedu představenstva, do funkce předsedy valné hromady

*     Tereru Mertlovou DiS- do funkce zapisovatele

*     Ing. Petru Šupovou a Ing.Zbyňka Šupu - do funkce ověřovatelů zápisu

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

ad 5)

Valná hromada společnosti schvaluje :

a) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši  2350305,82 Kč.

b) rozdělení podílu na zisku ve výši  2000tis,- a to z účtu 428 –  z HV roku 2019 po zdanění.

Zbytek HV za rok 2019 bude přeúčtován ve prospěch účtu 428 – nerozdělený zisk.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout, jen budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

V Praze dne 30.3. 2020

top-slide