Vedení účetnictví

 • vedení daňové evidence

 • zpracování personálně mzdové agendy

 • účetní a ekonomické poradenství

Daňové poradenství

 • zastupování u správce daně na základě plné moci

 • zpracování všech typů daňovách přiznání

Auditorské služby

 • statutární audit povinný ze zákona o účetnictví

 • audity pro zvláštní účely, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a zákonem o přeměně obchodních společností a družstev (transformace společnosti, různé typy fúzí, kapitalizace pohledávky společníka apod.)

 • zpracování " due diligence " při různých typech majetkových akvizic

 • přezkoumání hospodaření měst a obcí

 • v souladu se zákonem 320/2001 Sb. a dalšími platnými předpisy provádění odborné části veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích měst a obcí

 • provádění odborné části kontroly nahrazující interní audit u měst a obcí

 • audity všech typů organizací neziskového sektoru vyplývající z různých právních norem (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, vědeckovýzkumné instituce, spolky apod.)

 • audity dotačních titulů z fondů EU a tuzemských zdrojů

top-slide